در صورتی که بیمه شده  بیمه عمر ایران بر اثر فوت طبیعی از بین برود: سرمایه فوت + اندوخته بیمه  سود مشارکت و تضمینی، به خانواده او (ذینفعان مشخص شده در قرار داد) پرداخت میگردد. چنانچه بیمه شده در اثنای قرارداد دچار فوت طبیعی شود، مبلغی بعنوان غرامت و بنام سرمایه فوت...

read more