اصطلاحات انگلیسی بیمه ای


همانطور که می دانید ما پیشتر به تعریف اصطلاحات بیمه ای در بیمه نامه ها پرداخته ایم . حال قصد داریم به اصطلاحات انگلیسی بیمه ای ، جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان در این زمینه بپردازیم .

اصطلاحات انگلیسی بیمه ای به شرح زیر می باشد:

 

اصطلحات انگلیسی بیمه ای

 

بیمه : Insirance

بیمه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( بیمه گزار ) متعهد می گردد وجهی را به عنوان حق بیمه به طرف مقابل پرداخت نماید. و طرف دیگر ( بیمه گر ) مطابق با مقررات قرارداد ، موافقت می نماید در ازای وجه دریافت شده ، جبران خسارات ناشی از مجموعه ای از خطرات را برعهده گیرد.


شرکت بیمه : Insurance company

شرکتی است که بر اساس دریافت حق بیمه ، بیمه نامه ای را به فروش می رساند. که به موجب آن خسارات و پیامدهای ناشی ازخطرها و حوادث را به صورت مالی جبران می کند. شرکت های بیمه بر دو اساس فعالیت می کنند.

الف ) در تملک بیمه گزاران

ب ) در تملک سهامداران


بیمه شده : Insured

بیمه شده به فردی گفته می شود که تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بیمه گر : Insurer

به شرکت بیمه ، بیمه گر گفته می شود.


واسطه بیمه : Intermediary

نماینده شرکت بیمه می باشد.


بازرس خسارت : Loss Adjuster

بازرس خسارت ، به شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی گفته می شود که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشد. و این اجازه را از طرف شرکت بیمه دارد که به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت ، تعیین میزان خسارت و تشخیص میزان تعهد شرکت بیمه ، مطابق با شرایط بیمه نامه بپردازد.


ادعای خسارت : Claim

وقوع حادثه یا پیشامدی که سبب گردد شرکت بیمه به تعهدات مالی خود مطابق مقررات بیمه نامه عمل نماید.


الحاقیه : Endoresment

برگه ای حاوی تغییراتی است که بعداً در بیمه نامه به وجود می آید و به بیمه نامه ضمیمه می گردد. الحاقیه جزء جدایی ناپذیر بیمه نامه است .


بیمه اجباری : Compulsory insurance

به بیمه نامه هایی گفته می شود که به حکم قانون لازم الاجرا باشد. مانند بیمه ثالث ایران


بیمه اتکاییReinsurance

به قراردادی گفته می شود که به موجب آن شرکت بیمه ، درصد و یا قسمتی از خطرات مورد تعهد خودرا نزد یک یا چند شرکت دیگر به صورت اتکایی ، بیمه نماید.


بیمه اموال : Property insurance

به بیمه نامه هایی گفته می شود که اموال مشخصی را که ممکن است خراب شوند و یا  در اثر وقوع حوادثی مانند سرقت ، آتش سوزی ، طوفان زیان ببینند ، را تحت پوشش قرار می دهند.


بیمه نامه : Policy

سندی است که با امضای بیمه گزار و بیمه گر رسمیت پیدا می کند و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می باشد.


بیمه مسئولیت : Liability insurance

از طریق این بیمه ، شخص می تواند متناسب با حرفه و شغل خود ، مسئولیت خود را تحت پوشش قرار دهد.


ارزش بازخرید  ( surrender value )

ارزش بازخرید در بیمه نامه های عمر کاربرد دارد ، در بعضی از بیمه نامه های عمر ،  چنانچه بیمه گزار پس از پرداخت مدتی حق بیمه ، دیگر تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشد. می تواند از شرکت بیمه تقاضای بازخرید نماید. اساساً حق بازخرید بیمه عمر با بیمه گزار است.


ارزش جایگزینی : Replacement value

به ارزش کالاها و اقلام مورد بیمه با احتساب هزینه حمل ، عوارض گمرکی ، حقوق و هزینه نصب ( در صورت نیاز ) گفته می شود.


ارزیاب خسارت  : Damage assessor

به شخصی گفته می شود که از طرف بیمه گزار در مورد خسارت ادعا شده ، با بیمه گر به مذاکره می پردازد.


ارزیابی خطر : risk assessment

ارزیابی و بررسی کمیت و کیفیت خطر توسط بیمه گر قبل از صدور بیمه نامه ها


ارزش کاهش : Value of diminution

به افت قیمت و یا کاهش ارزش وسایل نقلیه پس از تصادف و تعمیر اطلاق می گردد.


از کار افتادگی دائم جزئی : Partial disablement

در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای Partial disablement ، به تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی قسمتی از یک یا چند عضو از بدن در اثر حادثه ای  برای همیشه ، گفته می شود . مانند نابینا شدن یک چشم


از کار افتادگی دائم کلی : Total disablement

به قطع عضو یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی یک یا چند عضو بدن در اثر حادثه ای برای همیشه ، گفته می شود. مانند قطعی دست یا نابینا شدن هر دو چشم


از کار افتادگی موقت : Temporary disablement

چنانچه در صورت وقوع حادثه ای ، بیمه گزار مجروح یا مصدوم گردد و برای مدتی قادر به انجام کاری نباشد.


اسناد بیمه : Insurance document

به مدارکی گفته می شود که بیمه گر برای رسیدگی و پرداخت خسارت به آن نیاز دارد.


استثنائات : Exclusions

به خطرات و حوادثی گفته می شود که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و از تعهد بیمه گر خارج است .


اصل جانشینی : Subrogation

بر اساس اصل جانشینی ، پس از جبران هر خسارت توسط بیمه گر ، کلیه حقوق قانونی بیمه گزار ناشی از حادثه به بیمه گر منتقل می شود.


اصل حد اعلای حسن نیت : Utmost good faith

Utmost good faith در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای ، به اصلی گفته می شود که بیمه گزار بر اساس آن  ، می بایست در هنگام صدور بیمه نامه  ، کلیه اطلاعات مورد بیمه را به درستی و با حسن نیت کامل در اختیار بیمه گر قرارد دهد. همچنین در صورت تشدید خطر در مدت اعتبار بیمه نامه ، بیمه گزار موظف است مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند .


اصل نفع بیمه ای :  Insurable interest

بر اساس اصل نفع بیمه ای ، منفعت بیمه گزار در بقاء مورد بیمه است. یعنی طبق این اصل ، در معرض خطر قرار گرفتن مورد بیمه ، موجب ضرر و زیان برای بیمه گزار می باشد. و نفع بیمه گزار در سالم ماندن مورد بیمه است.


اعضای لویدز :  Lioyd’s members

اعضای لویدز شامل اعضای گروه های اصلی بیمه ای در کل جهان و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند . اعضای لویدز به منظور حمایت از بیمه گری سندیکا ، سرمایه لازم را تأمین می کنند.


اموال مجاور : Existing property

اموال مجاور به اموالی گفته می شود که در مجاورت پروژه در حال ساخت قرار دارد و متعلق و یا در اختیار کارفرما و سایر پیمانکاران نبوده و  تحت پوشش بیمه مورد پروژه قرار نمی گیرد. ولی از آنجایی که احتمال دارد در هنگام عملیات پروژه تحت مسئولیت کارفرما ، خسارتی به آنها وارد آید ، کارفرما آنها را تحت پوشش بیمه اموال مجاور قرار می دهد.


برآورد خسارت : Loss assessment

برآورد خسارت در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای Loss assessment است . و به تعیین میزان تقریبی و یا قطعی خسارت توسط کارشناس بیمه گفته می شود.


بردرو : Bordereau

جدول فهرست واگذاری ها بیمه اتکایی شرکت بیمه می باشد که به تبع آن ،،شرکت بیمه واگذارنده ، مواردی چون ابطالی ها ، تغیرات بیمه نامه ، خسارت ها و سایر موارد را به شرکت بیمه پذیرنده یا اتکایی ارسال می کند.


بیمه اتکایی : Reinsurance

بیمه اتکایی  ، بیمه نامه ای است که این امکان را برای شرکت های بیمه فراهم می نماید تا ریسک های پذیرفته خود را نزد شرکت های بیمه دیگر ، تحت عنوان شرکت های بیمه گر اتکایی ، بیمه کنند . قرارداد بیمه نامه اتکایی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان در مواقع نیاز ، انعقاد می گردد.


بیمه آتش سوزی : Fire insurance

بیمه نامه ای است که خسارت های وارد آمده به اموال و دارایی های بیمه گزار را بر اثر وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی ، صاعفه ، انفجار تحت پوشش قرار می دهد. با خرید پوشش های فرعی بیمه نامه آتش سوزی ، می توان حوادثی مانند سیل ، زلزله ، خسارت های ناشی از بارش برف و باران ، ترکیدگی لوله و … را نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار داد.


بیمه تمام خطر : All risk insurance

در بیمه تمام خطر ، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بیمه قرار می گیرد. به جز استثنائات که در بیمه نامه قید شده است.


بیمه باربری دریایی : Marine insurance

خسارت های وارد آمده به کالاهای مورد حمل توسط حمل و نقل دریایی ، در حین بارگیری ، طی عملیات حمل و یا تخلیه بار تحت پوشش قرار می دهد.


بیمه جامع : Comprehensive insurance

پوشش بیمه ای است که مجموعه ای از حوادث مشخصی را شامل می شود.


بیمه جایگزینی کهنه با نو : New for old

پوششی از بیمه نامه آتش سوزی است . چنانچه در صورت وقوع حادثه آتش سوزی  کلیه اموال مورد بیمه از بین برود ، هزینه جهت جایگزینی اموال کهنه با نو به بیمه گزار پرداخت می گردد.بیمه جایگزینی کهنه با نو معمولاً

برای ساختمانها ف کارخانجات و ماشین آلات صادرمی گردد.


بیمه حوادث شخصی : Personal accident insurance

در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای Personal accident insurance ، بیمه حوادث شخصی،  پرداخت هزینه های درمانی و یا پرداخت غرامت های مربوط به نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت تحت پوشش قرار می دهد.


بیمه شخص ثالث : Third party insurance

بیمه شخص ثالث از نوع بیمه های اجباری است . و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در مقابل شخص ثالث تحت پوشش قرار می دهد. بیمه شخص ثالث به منظور حمایت از مصدومان در تصادفات و حوادث رانندگی به غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه های درمان و پرداخت غرامات صادر می گردد.از بیمه شخص ثالث می توان بیمه ثالث ایران را نام برد.


بیمه عمر با سرمایه افزایشی : Increasing term insurance

در بیمه نامه عمر با سرمایه افزایشی ، سرمایه اولیه بیمه نامه با گذشت هرسال ، در صد معینی به آن افزوده می گردد. این نوع بیمه نامه برای افرادی عرضه شده است که با افزایش سالیانه حقوق ، توانایی حق بیمه بیشتری دارند.


بیمه مستمری عمر : Annuity Insurance

از انواع بیمه عمر است که به موجب آن بیمه گزار با پرداخت حق بیمه به صورت یکجا و یا به صورت اقساط ، از شرکت بیمه تا یک مدت معین و یا تمام عمر مستمری دریافت کند.


بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان : Employers liability insurance

بیمه نامه ای است که مسئولیت کارفرمایان را در قبال خسارت های جانی که در محل کار و یا در حین انجام کار به کارکنان اداری و یا کارگران وارد می آید را تحت پوشش قرار می دهد.


بیمه مشترک : Co-insurance

بیمه مشترک به اجتماعی بین بیمه گرو بیمه گزار گفته می شود که هریک پس از احتساب کاستنی ها ( درصد یا قسمتی از خسارت که مطابق با شرایط بیمه نامه برعهده بیمه گزار است و بیمه گر نسبت به جبران آن تعهدی ندارد مگر اینکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد)  به نسبت معینی تقسیم ریسک می کنند.


بیمه وثیقه رهن : Mortgage insurance

برخی بیمه نامه ها خود وثیقه هستند و بدهکار می تواند در برخی موارد بجای وثیقه ملکی ، بیمه نامه ای تهیه کند و به عنوان تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده ای برای اطمینان به طلبکار خود دهد.


بیمه نامه انفرادی زندگی : Individual life policy

بیمه نامه ای است که فرد از طریق آن زندگی خود و بستگانش را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

  

 

به این نوشته امتیاز دهید.
[Total: 3 Average: 4.7]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  تماس و مشاوره با کارشناس
  error: Content is protected !!
  کارشناس بیمه

   

  نمایندگی پورفرد با سابقه درخشان بیست ساله افتخار دارد خدمات نوین بیمه را به صورت آنلاین و در بستر اینترنت ارائه می‌دهد. از افتخارات این نمایندگی انتخاب به عنوان نماینده برگزیده استان تهران سال 1395 در بیمه عمر، برترین نماینده در شعبه سرپرستی سال 1396 در بیمه عمر،عضویت دائمی بیمه گذاران این نمایندگی در باشگاه اطلاع رسانی و پیگیری مستمر خسارت بیمه گذاران می‌باشد.


  تماس با ما:

  021-88177155 خط ویژه

  09121063949 مشاوره فوری